1. Algemene voorwaarden TreinPunt.NL – versie November 2016

1.1. TreinPunt.NL, gevestigd op de Picassoweg 77, 1328KL ALMERE, Nederland, telefoon: +31 6 11 70 35 23 (hierna: “TreinPunt.NL”, “ons” of “wij”) exploiteert een online webshop in Trein Simulatie op de pagina’s http://www.treinpunt.nl/shop, shop.treinpunt.nl en http://www.treinpunt.nl. Er kunnen in deze webshop onder meer, maar niet uitsluitend, zogenaamde “add-ons” worden gekocht ten behoeve Train Simulator en OMSI Bus Simulator door de klant (hierna: “de klant”)

1.2. De inhoud van het contract tussen TreinPunt.NL en de klant wordt gevormd door de inhoud van deze algemene voorwaarden en overige informatie voor, tijdens of na het bestelproces die aan de klant kenbaar is gemaakt. Acceptatie van voorwaarden of gemaakte keuzes voor, tijdens of na het bestelproces worden opgeslagen en bewaard door TreinPunt.NL.

1.3. TreinPunt.NL behoudt zich het recht voor om het bestelproces, deze voorwaarden of andere regels op ieder gewenst te wijzigen. De op het moment van de aankoop geldende voorwaarden en regels zullen van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de klant en TreinPunt.NL, tenzij een wettelijke bepaling een wijziging voorschrijft.

 1. Totstandkoming en onderwerp van het contract

2.1. De presentatie van een product in de webshop mag niet worden beschouwd als een bindend aanbod, slechts als een voorstel.

2.2. De klant kan een product kopen door gebruik te maken van het geïntegreerde bestelformulier. Om hiervan gebruik te maken dient er een persoonlijk account aangemaakt te worden. Na het bevestigen van de bestelling via de daarvoor op de website bestemde button, is de klant een rechtsgeldige overeenkomst met TreinPunt.NL aangegaan en gehouden tot betaling.

2.3. TreinPunt.NL zal de bestelling binnen maximaal twee dagen accepteren. Acceptatie van het aanbod kan geschieden via:

 • Bij verzending van een bevestiging via de e-mail, waarbij verwijzing naar het ordernummer cruciaal is;
 • Bij levering van de bestelde producten;
 • Na een verzoek tot betaling van de bestelde producten.

Indien TreinPunt.NL de bestelling van de klant niet accepteert door het nalaten van een van voornoemde middelen ter acceptatie aan klant te verstrekken, zal klant nergens aan gebonden zijn en komt er geen overeenkomst tussen de klant en TreinPunt.NL tot stand.

2.4. Het bestelproces is in beginsel geautomatiseerd en wordt via de e-mail afgehandeld. De klant krijgt in beginsel direct een ontvangstbevestiging van de geplaatste bestelling en kan direct beschikken over de bestelling door deze te downloaden en de bijbehorende serial code te installeren op zijn pc. Klant is gehouden tot opgave van een geldig e-mailadres en waar hij toegang tot heeft. Indien gebruik wordt gemaakt door klant van een SPAM-Filter, realiseert klant zich dat er een mogelijkheid bestaat dat e-mails van TreinPunt.NL in deze SPAM-Filter terecht komen. TreinPunt.NL is nimmer aansprakelijkheid voor door klant niet ontvangen e-mails.

 1. Elektronische communicatie

Indien de klant de webshop van TreinPunt.NL gebruikt voor een aankoop of contact opneemt met TreinPunt.NL, geschiedt dit elektronisch via de e-mail, waarop TreinPunt.NL eveneens per e-mail op zal reageren.

 1. Minderjarigen

TreinPunt.NL verkoopt producten die geschikt zijn voor minderjarigen. Gebruik van de shop is echter voorbehouden aan gebruikers die 18 jaar of ouder zijn. Indien een gebruiker onder de 18 gebruik maakt van de shop, dient hij daarvoor toestemming te hebben van ouder, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Registratie en gebruikersaccount

5.1. Plaatsing van een bestelling in de shop vereist een gebruikersaccount.

5.2. Elke klant mag slechts een (1) gebruikersaccount aanmaken. Een gebruikersaccount kan niet worden overgedragen.

5.3. Registratie van een gebruikersaccount is gratis en leidt niet tot enige verplichting tot aanschaf van een product.

5.4. De klant kan een gebruikersnaam en wachtwoord naar wens kiezen voor het aan te maken van een gebruikersaccount.

5.5. Na een succesvolle registratie zal de klant een bevestiging hiervoor ontvangen. Klant moet vervolgens het opgegeven e-mailadres bevestigen.

5.6. Het wachtwoord dat de klant opgeeft is vertrouwelijk en mag niet worden doorgegeven aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van het opgegeven wachtwoord. Klant is verplicht om ongeautoriseerd gebruik direct te melden aan TreinPunt.NL.

5.7. Klant zal alle benodigde informatie voor registratie van het gebruikersaccount of benodigd voor de uitvoering van deze overeenkomst naar waarheid opgeven aan TreinPunt.NL. Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij deze gegevens naar waarheid heeft ingevuld.

5.8. TreinPunt.NL is gerechtigd om, uitsluitend voor uitvoering van deze overeenkomst, de opgegeven (persoonlijke) data van de klant te gebruiken te verwerken volgens de hieromtrent vastgestelde wettelijke bepalingen.

5.9. De klant heeft het recht om het aangemaakte gebruikersaccount of andere verstrekte gegevens te laten vernietigen in de databases van TreinPunt.NL. De klant kan dit doen door het versturen van een e-mail naar info@treinpunt.nl.

 1. Prijzen

6.1. De genoemde prijzen in de webshop zijn de prijzen waarvoor de klant het betreffende product kan aanschaffen. Afwijkende prijzen die mogelijk worden afgebeeld op pagina's die worden geladen vanuit het buffer geheugen van de browser van de klant zijn niet van toepassing en worden van de hand gewezen.

6.2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief de toepasselijke belastingen en overige toeslagen die TreinPunt.NL dient af te staan.

6.3. Prijzen van producten die nog niet uitgebracht zijn, kunnen ten alle tijden veranderen totdat het product is uitgebracht. In geval van het voorbestellen door de klant, zal klant aanschaffen op basis van de op het moment van de bestelling genoemde prijs. Een verwachte leveringsdatum kan echter nooit als bindend door de klant worden beschouwd en kan altijd worden gewijzigd door TreinPunt.NL. Indien een te verwachte leverdatum wordt gewijzigd, is de klant gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Het door klant door TreinPunt.NL betaalde bedrag zal in dit geval worden terugbetaald. In een voorkomend geval kan de klant geen claim indienen tegen TreinPunt.NL wegens het niet nakoming van het overeengekomen.

 1. Betaalvoorwaarden

7.1. TreinPunt.NL gebruikt de internationale SSL Security standaarden om de (persoonlijke) data van de klant te beschermen. Deze applicatie is geautomatiseerd en een klant kan altijd en overal zien of zijn browser SSL ondersteunt.

7.2. Alle bedragen vermeld op de website zijn in euro (€). Op verzoek van de Klant kan TreinPunt.NL ook aanbiedingen doen in andere valuta.

7.3. De Klant kan betalingen doen met PayPal, Creditcard en IDeal. TreinPunt.NL garandeert de klant dat nooit inzicht zal worden verkregen in creditcard details of privégegevens, die niet benodigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. TreinPunt.NL streeft er altijd naar om te voldoen aan de laatste security standaarden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Alle producten die worden geleverd door TreinPunt.NL worden geleverd onder een eigendomsvoorbehoud totdat volledige betaling is ontvangen.

 1. Garantie

9.1. De wettelijke bepalingen omtrent garanties zullen van toepassing zijn op deze overeenkomst.

9.2. Elke vorm van garantie zal vervallen indien de Klant reparaties door derden laat uitvoeren of wijzigingen aan de geleverde producten aanbrengt zonder uitdrukkelijke toestemming van TreinPunt.NL.

9.3. TreinPunt.NL is niet aansprakelijk voor onjuist, onzorgvuldig of misbruik van of op de geleverde producten.

 1. Gebruik van het TreinPunt.NL Forum

10.1. TreinPunt.NL biedt de klant de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van het TreinPunt.NL Forum.

10.2. Als gebruiker op het forum heeft klant de mogelijkheid om berichten met andere gebruikers of met TreinPunt.NL te delen. Daarnaast krijgt Klant toegang tot meer dan 4000 gratis downloads voor Train Simulator en OMSI Bus Simulator.

10.3. Indien klant zich registreert op dit forum, zullen de geldende forumregels van toepassing zijn. Klant kan deze inzien in het daarvoor bestemde board op het forum.

10.4. TreinPunt.NL wijst klant erop dat slechts informatie op het forum gedeeld mag worden die geen inbreuk maakt op rechten van derden.

10.5. TreinPunt.NL heeft ten alle tijden het recht om de klant de toegang tot het forum te ontzeggen en/of het account van de klant te verwijderen.

 1. Software Eindgebruikers licentie

TreinPunt.NL verleent de klant de mogelijkheid om de aangekochte software te downloaden. De volgende eindgebruikers licentie/policy is van toepassing op alle verkochte software. Indien er andere gerateerde documentatie aan de klant ter beschikking wordt gesteld met betrekking tot de aanschaf van software, is deze documentatie eveneens van toepassing op de overeenkomst.  

 1. Gebruikersrecht

De klant heeft het recht op de aanschafte software te gebruiken, echter uitsluitend voor het beoogde gebruik.

De klant heeft het recht om de software te reproduceren indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant heeft het recht op een back-up aan te leggen van de aangekochte software. Deze back-up vervangt de originele kopie indien deze verloren gaat. Klant mag de aangekochte software niet commercieel gebruiken danwel uitnutten.
Klant mag de software op elke vorm van hardware gebruiken. Een aangekochte licentie mag slechts op een vorm van hardware gebruikt worden. Indien klant de aangekochte software op een andere vorm van hardware installeert, dient de klant voorafgaand aan deze installatie de software op de reeds geïnstalleerde hardware te verwijderen.
Gebruik van aangekochte software is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De klant heeft niet het recht om de software op welke wijze dan ook te pachten.

AANPASSINGEN

Indien de klant de aangekochte software wenst aan te passen is daar eerst voorafgaande toestemming van TreinPunt.NL voor benodigd. TreinPunt.NL behoudt zich het recht voor om deze toestemming ten alle tijden te weigeren.

12.2. TreinPunt.NL is niet gehouden tot het uitvoeren van datamigratie of dataconversie.

 1. Andere bedrijven

Op de website van TreinPunt.NL kan gelinkt worden naar andere bedrijven. TreinPunt.NL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor acties of producten op deze pagina’s en kan daar ook niet aansprakelijkheid voor worden gesteld. Er kunnen op deze pagina’s andere voorwaarden gelden.

 1. Privacy

De klant gaat akkoord met de geldende privacy policy, hier te raadplegen: https://treinpunt.nl/shop/nl/content/7-privacy-policy

15. Aansprakelijkheid

15.1 TreinPunt.NL is niet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan bij de klant, in welke vorm dan ook, door gebruik van de software die TreinPunt.NL ter beschikking stelt.

15.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleggen van een back-up.

15.3. De gebruiker realiseert zich door acceptatie van deze voorwaarden dat TreinPunt.NL geen 100% beschikbaarheid van de website van TreinPunt.NL aan de klant kan garanderen. TreinPunt.NL spant zich naar redelijkheid en beste kunnen in om de website altijd beschikbaar voor de klant te laten zijn. Onderhoud, capaciteitsissues, securityproblemen en andere redenen kunnen beschikbaarheid van de website in de weg staan.

16. Overige bepalingen

16.1. In geval van nietigheid van een van de bepalingen uit deze overeenkomst, zullen alle andere bepalingen gehandhaafd blijven en van toepassing blijven op de overeenkomst tussen de klant en TreinPunt.NL. De nietige bepaling zal worden vervangen door de wettelijke bepaling.

16.2. Op alle overeenkomsten die TreinPunt.NL met de klant sluit zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. TreinPunt.NL wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden van de hand, behoudens anders overeengekomen.

16.3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

16.4. Bij conflicten tussen de Engelstalige versie en de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandstalige versie prevaleren.