Disclaimer

***
TreinPunt.NL Erelid
Hogesnelheidstrein
† 11-01-2014
16.901 posts
Disclaimer
« on: Sunday 16 September, 2007, 22:15:15 »

Trein Punt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van Trein Punt. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Trein Punt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Trein Punt. Trein Punt behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene site- en forumregels van Trein Punt.

1 Gebruikersnaam en wachtwoord
Tijdens de registratie bij Trein Punt kun je zelf een gebruikersnaam kiezen mocht dit nodig zijn. Als de naam al bestaat moet u zelf met een alternatief komen. Je gebruikersnaam vormt in combinatie met het wachtwoord dat je zelf kiest jouw sleutel om toegang te krijgen tot de diensten van Trein punt. Als je jouw wachtwoord kwijt bent, kun je dit via de link 'wachtwoord vergeten' aangeven. Trein Punt stuurt je dan de gegevens om een nieuw wachtwoord aan te vragen.
Bij registratie als lid van Trein Punt NL dient u de volgende voorwaarden in acht te nemen:
- Er mag per IP adres slechts 1 account worden aangemaakt.
- Indien er meerdere personen via hetzelfde IP adres een account willen aanmaken dient U voorafgaand contact op te nemen met de webmaster of mede-webmaster voor goedkeuring.
Indien er zonder goedkeuring toch meerdere accounts worden aangemaakt via hetzelfde adres zullen deze zonder voorafgaande waarschuwing door de webmaster of mede-webmaster worden verwijderd en zal het IP adres voor de periode van een maand geblokkeerd worden.

2 Andere gegevens
Elke server (zowel onze downloadserver, als onze webserver) waar je op inlogt, registreert gegevens over het verbruik, het IP-adres, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Trein Punt gebruikt deze informatie om haar diensten te beheren en om te kijken waar interesses liggen, zodat we onze diensten nog beter kunnen afstemmen op de wensen van onze gebruikers.

3 Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten van een computer die een website bezoekt. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van je pc en zorgen ervoor dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites je computer 'herkennen'. Je hoeft dus, als je deze sites opnieuw bezoekt, niet steeds opnieuw dezelfde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Je kunt je browser zo instellen, dat deze geen cookies accepteert of dat je wordt gewaarschuwd als cookies aan je pc worden verzonden. Het is mogelijk dat bij het weigeren van cookies, bepaalde diensten en delen van de website van Trein Punt niet of niet goed werken.

4 Informatie aan derden
Trein Punt verstrekt geen informatie aan derden zonder jouw toestemming tenzij zij juridisch gerechtigd of verplicht is om dit te doen (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of bij het voorkomen van fraude of andere delicten).

5 Downloaden van Forum/Site.
Als geregistreerd lid van van site/forum kunt U gebruik maken van de mogelijkheid van het gratis downloaden wat op site/forum wordt aangeboden.
Voor de aangeboden downloads is door de auteurs toestemming verleent aan Trein Punt NL om deze aan te mogen bieden op onze site.
Alle downloads zijn ©opyright van de betreffende auteur en dienen ook als zodanig behandeld te worden. Bij misbruik zal de mogelijkheid tot het downloaden van de site ontzegd worden.

Alle inhoud op Trein Punt, gemaakt door derden, is geplaatst onder de bepalingen van de GNU Free Documentation License, versie 1.2 of iedere latere versie uitgegeven door de Free Software Foundation. Niets van deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online).
Trein Punt übernimmt keine Haftung für den Inhalt der zur Verfügung gestellten Informationen durch Dritte. Im Website von Trein Punt. Unten enthält, aber nicht ausschließlich, Verletzung von urheberrechtlich geschützten Werkes (n) oder anderweitig in Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums von Dritten. Trein Punt übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch die Inhalte der - unabhängig davon, ob Informationen, die von Dritten auf der Website von Trein Punt. Trein Punt behält sich daher auch das Recht vor, die Informationen durch Dritte zu verändern und / oder zu löschen, wenn die durch Dritte angeboten oder schon gezeichnete Informationen gegen das Gesetz ist, die Interessen von überiche Internet-Nutzer, sonstige Dritte oder die Allgemeine Website und Forum-Regeln von Trein Punt.

1 Nutzername und Passwort
Während der Registrierung auf Trein Punt können Sie wählen einen Benutzernamen, wenn notwendig. Wenn der Name bereits vorhanden ist sollten Sie kommen mit einer Alternativen. Ihr Benutzername, kombiniert mit dem Passwort, das Sie wählen ist jouw Ihr Schlüssel zum Zugang zu den Diensten von Trein Punt. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie dies über den Link "vergessene" zeigen. Trein Punt schickt dann die Daten, um ein neues Passwort ein, um Fragen.
Mit der Registrierung als Mitglied von Trein Punt NL sollten die folgenden Bedingungen zu beachten:
- Man dürft pro IP-Adresse nur 1 Konto erstellt.
- Wenn da mehr Personen durch gleiche IP-Adresse ein Konto möchten, sollten Sie vor Kontakt auf zu nehmen mit dem Webmaster oder Co-Webmaster für Genehmigung. Wenn es mehrere Konten ohne Genehmigung noch erstellt werden, mit der gleichen Adresse, wird dies ohne vorherige Warnung durch den Webmaster oder Co-Webmaster entfernt und die IP-Adresse für einen Zeitraum von einem Monat gesperrt.

2 Andere Daten
Jeder Server (beide unsere Download-Server, wie unsere Web-Server), wo Sie sich anmelden, registriert Daten über den Verbrauch, die IP-Adresse, und in und auslogzeit (Session Dauer) und die Menge an Informationen gesendet. Trein Punt verwendet diese Informationen, um ihre Dienststellen zu verwalten und um zu sehen, wo Interessen liegen, so dass wir unsere Dienstleistungen besser auf die Bedürfnisse unserer Nutzer.

3 Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die bestimmte Informationen haben von einem Computer mit einem besuchten Web-Site. Cookies werden auf der Festplatte Ihres PC gespeichert und sicherzustellen, dass Sie einfacher und schneller im Web surfen können, weil bereits besuchte Websites Ihrem Computer "erkennen". Sie tun, wenn Sie besuchen diese Websites wieder, nicht wieder die gesammten Daten ein zu führen. Praktisch alle wichtigen Web-Sites verwenden Cookies, um das Internet zu optimieren. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass Cookies zu akzeptieren. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass es nicht akzeptieren, dass Cookies oder Sie sind alarmiert, wenn Cookies gesendet werden auf Ihren PC. Es ist möglich, dass die Ablehnung von Cookies, bestimmte Dienstleistungen und Teile der Website von Trein Punt nicht gut oder nicht funktionieren.

4 Informationen an Dritte
Trein Punt sofern keine Informationen an Dritte ohne Ihre Erlaubnis, es sei denn, sie sind gesetzlich berechtigt oder verpflichtet dies zu tun (zum Beispiel durch eine gerichtliche Anordnung oder bei die Bekämpfung von Betrug oder andere Kriminalität).

5 Herunterladen vom Forum.
Wie registrierte Mitglied vom Forum können Sie die Möglichkeiten vom kostenloser Herunterladen verwenden, was auf der Forum steht.
Für die angeboten Downloads ist Erlaubnis verleht von den Autoren, Trein Punt NL kann es anbieten am Website.
Alle Downloads sind © des Autors und sollten auch als solche behandelt werden. Bei Missbrauch wird die Möglichkeit zum Download von der Website verweigert werden.
Sie können während das Herunterladen nur Ein Download gleichzeitig angeben, wielänge diese Herunterladung bereits lauft können Sie keine neue Herunterladung angeben, wenn die angegeben Herunterladung fertig ist können Sie eine neue Herunterladung anfangen.

Alle Inhalte auf Trein Punt, produziert durch Dritte, ist platziert unter den Bestimmungen des GNU Free Documentation License, Version 1.2 oder jeden spätere Version ausgegeben durch die Free Software Foundation. Nichts von diese Site kann ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Autor Öffentlich gemacht oder reproduziert, einschließlich verstanden das reproduzieren mit Hilfe von Druck-, Offset-Druck, Fotokopie oder Mikrofilm oder in einer digitalen, elektronischen, optischen oder anderen Form oder (und es gilt falls erforderlich, zusätzlich zu den Copyright) das reproduzieren (i) für ein Unternehmen, Unternehmen oder Institution oder (ii) für die eigene Wahrnehmung, zu studieren oder verwenden Sie, was sind nicht strikt privaten in der Natur oder (iii) die Übernahme in jedem Tages-, Wochen-oder News-oder Magazin (unabhängig davon, ob oder nicht in digitaler Form oder online).

« Last Edit: Monday 11 April, 2011, 15:38:50 by GerJan »